A kiskorú gyermek ingatlanának speciális szabályai

A kiskorú gyermek ingatlanának speciális szabályai


A gyámhatóság a kiskorú vagy a gondnokság alatt álló személy nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely módon történő megterheléséra jognyilatkozat jóváhagyása során az eset összes körülményét mérlegelve azt vizsgálja, hogy a jognyilatkozat jóváhagyása a gyermek vagy a gondokság alá helyezett személy érdekeit szolgálja-e.

A jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította.

A kiskorú gyermeknek vett ingatlan esetében tehát érdemes tisztában lenni azzal is, hogy innentől kezdve az ingatlannal kapcsolatos minden további lépéshez, így eladáshoz, cseréhez, sőt, a rajta elvégzett értéknövelő beruházáshoz is a gyámhatóság hozzájárulása szükséges.


Az érem másik oldala persze meg az, hogy a gyámhatóság végső soron a gyerek érdekeit védi.

A vásárlásnál még viszonylag egyszerűbb a dolog, csak akkor kell bejelenteni a gyámhivatalnak, ha a gyerek nem tehermentesen szerzi meg az ingatlant, vagy annak egy meghatározott tulajdoni hányadát, mert ugye résztulajdont is vásárolhat.

Ilyen nem tehermentes szerzés például, ha használati jog, jelzálogjog van az ingatlanon.


Eladásnál viszont minden egyes esetben hivatalosan is meg kell keresni a gyámhivatalt. Hirdetni lehet, a szerződést is megköthetik a felek, az ügyvéd azt ellenjegyezheti, ám egy eredeti és három másolt példányt el kell juttatni a gyámhivatalnak.

A jóváhagyó záradék szabályai

A tulajdonosváltozásnak, illetőleg a tulajdonközösség megszűnésének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében a gyámhivatal a szerződésben foglalt törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyását és a határozat jogerőre emelkedését a szerződésekre, illetőleg megosztás esetén a vázrajzra rávezeti (jóváhagyó záradékkal látja el).

A gyámhatóság az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha a szerződésben meghatározott vételárat betétben elhelyezték vagy az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történt.

További szabály: a vételárat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott módszer és felosztás szerint kell megfizetni.

Másik ingatlan vásárlása vagy meg nem vásárlása esetén

Ha a kiskorú ingatlanának vételárából a szülők másik ingatlant vásárolnának, a gyerek tulajdoni hányadának ugyanolyan mértékűnek kell lennie, mint a korábbi ingatlanban.

Amennyiben pedig a szülők nem vesznek másik ingatlant, a pénzt úgynevezett gyámhatósági fenntartásos betétkönyvbe kötelező betenniük. Onnan pénzt csak a gyerek érdekében, gyámhatósági jóváhagyást követően vehetnek ki, és minden egyes felhasználást számlával kell igazolniuk.

A kiskorú gyermeknek vett ingatlan esetében tehát érdemes tisztában lenni azzal is, hogy innentől kezdve az ingatlannal kapcsolatos minden további lépéshez, így eladáshoz, cseréhez, sőt, a rajta elvégzett értéknövelő beruházáshoz is a gyámhatóság hozzájárulása szükséges. Az érem másik oldala persze meg az, hogy a gyámhatóság végső soron a gyerek érdekeit védi.